PIIRA - PIIRAINEN - PIIROINEN - PIIRONEN - PIIRANEN

Piira-heimo Sukuseura ry

Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Piira-heimo Sukuseura. Sen kotipaikka on Kuhmo ja toimialueena koko maa.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun ja koko Piira heimon perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä kokouksia ja edesauttamalla sukututkimusta, keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia sekä rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy sukuseuran säännöt ja on valmis edistämään sukuseuran toimintaa.

Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu.

Yhdistyksen jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

Yhdistyksellä voi olla varsinaisten jäsenten lisäksi myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminut pitkään (vähintään neljä vuotta) ja erityisen ansiokkaasti puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu sukukokous hallituksen esityksen perusteella. Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen arvot ovat elinikäisiä ja he ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisen sukukokouksen valitsema puheenjohtaja ja enintään kuusi ja vähintään kolme varsinaista sekä kolme varajäsentä.

Varajäsen osallistuu kokoukseen varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa. Varajäsenet eivät ole varsinaisten jäsenten henkilökohtaisia jäseniä.

Varsinainen jäsen huolehtii itse varajäsenen tilalleen kokoukseen kutsumisesta sekä puheenjohtajalle asiasta ilmoittamisesta.

Hallituksen varsinaisen jäsenen sekä varajäsenen toimintakausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista jäsenistä sihteerin ja rahastonhoitajan sekä mahdollisesti yhdistykselle tarpeelliset muut toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useampiakin tehtäviä.

Hallituksen puheenjohtajasta käytetään myös nimitystä sukuyhdistyksen esimies.

Hallitus voi keskuudestaan asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä tai heidän tilallaan olevista varajäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, kuitenkin vaalissa ratkaisee arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa hallitukselle.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräisiin kokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinainen kokous, jota kutsutaan sukukokoukseksi, pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana huhti - syyskuun kuluessa joka toinen vuosi, parittomina vuosina.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaalissa ratkaisee muutoin arpa.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen varsinaisen kokouksen nimi on sukukokous.

Yhdistyksen sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

6. Esitetään edellisen toimintakauden tilit ja tilintarkastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8. Päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta.

9. Vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja jota voidaan kutsua myös sukuseuran esimieheksi.

11. Valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 3 - 6 henkilöä sekä kolme varajäsentä.

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan.

13. Päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kolme (3) kuukautta ennen kokousta.

Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä yhdistyksen kokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla, taikka päätettävä yhdistyksen varojen tai muun omaisuuden luovuttamisesta Sukuseurojen Keskusliitto - SSK ry:lle taikka sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Yhteystiedot (lähetä sähköpostia klikkaamalla): puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja, Sukututkija Jorma Piirainen

Sivuston teknisissä asioissa ota yhteyttä: webmaster.